از چالش ها فرار می کنید یا اونها رو در آغوش می کشید؟

پسری پیش پدرش رفت و گفت: پدر تو درد سر افتادم پدر جواب داد: می خواهند تو را بکشند؟ پسر گفت: نه بابا!!!! پدر گفت: پس برو جانم. مشکلی نداری پسرم. بهتره به خاطر کاری که کرده ایم پشیمان باشیم تا اینکه حسرت کاری را که نکرده ایم بخوریم. بسیاری از مردم تازه تو ۴۰ …

ادامه مطلب